lørdag 13. oktober 2012

مردم ما به نتایجی بسیار ارزشمندتر و ماندگارتر از انتخاب یک فرد دست یافته اند

چنین گفت میر حسین

علیرغم تمامی حواد تاسف بار و
مرارت خیز این ایام، مردم ما اینک به نتایجی بسیار
ارزشمندتر و ماندگارتر از انتخاب یک فرد دست
یافته اند و این آن چیزی است که آنها را نسبت به
اقدامشان برای شرکت در رویداد انتخابات و هزینه
هایی که در قبل و بعد از آن متحمل شده اند دلگرم می
کند

tirsdag 9. oktober 2012

چنین گفت میرحسین...


مردم ما اینک با پوست و گوشت و استخوان خود
دریافته اند که تنها راه همزیستی مسالمت آمیز سلیقه
ها و گرایش ها، و اقشار، اقوام، مذاهب و ادیان گوناگونی
که در این سرزمین پهناور زندگی می کنند اذعان به
وجود تنوع و تعدد شیوه های زندگی و اجتماع بر کانون
آن هویت دیرینه ای است که آنان را به یکدیگر پیوند
می زند
...

چنین گفت میرحسین
صفحه ۳۴۴ / ۳۴۵

søndag 7. oktober 2012

تقدیر میر حسین از شیخ شجاع


چنین گفت میر حسین
نامه شما در مورد رفتارهای زشتی که در برخی
بازداشتگاه ها با زندانیان صورت گرفته است، رسانه
غیرملی و روزنامه های کودتاچیان را دستپاچه کرده
است. این همه دستپاچگی خبر از چه چیز می دهد؟
خبر از خبرهای وحشتناکی که ما هنوز اطلاعی از آن ها
نداریم
...
چنین گفت میر حسین
صفحه ۳۳۶ / ۳۳۷


fredag 5. oktober 2012

میر حسین: " می توانستم از حق خودم بگذرم، ولی از حقوق مردم نمی توانستم بگذرم "

چنین گفت میر حسین
بنده یک رای بیشتر نداشتم و می توانستم از حق خودم بگذرم،
ولی از حقوق مردم نمی توانستم بگذرم

onsdag 3. oktober 2012

میر حسین: تضمین حقوق بشر و آزادی یکی از آرما نهای اصلی مردم ایران بوده است

چنین گفت میر حسین
تضمین حقوق بشر و آزادی یکی از آرما نهای اصلی
انقلاب مشروطه و انقلاب شکوهمند مردم ایران در سال 
۱۳۵۷
 بوده است
( (کتاب " چنین گفت میر حسین "، صفحه ۲۳۲) )